Vedtægter

Vedtægter vedtaget 23. april 1986

§ 1. Samrådets navn er: Kulturelt Samråd i Køge.

§ 2. Kulturelt Samråds formål er:
a. at informere om og koordinere kulturelle aktiviteter.
b. selv at tage initiativ til kulturelle arrangementer i samarbejde med medlemmer
af Kulturelt Samråd.
c. årligt inden budgetlægningen at indkalde forslag til aktiviteter fra medlemmerne
til det kommende års aktiviteter, koordinere disse og komme med forslag til
kulturudvalget.
d. at skabe grobund for kulturel virksomhed og at virke for de bedst mulige vilkår
for kulturlivet i alle egne af kommunen.

§ 3. Medlemskab:
Som medlem kan optages foreninger og institutioner, der udøver kulturel virksomhed,
samt enkelpersoner i Køge kommune, som tiltræder samrådets vedtægter. Tilmelding
sker skriftligt til kasseren. Kontingentet betales ved begyndelsen af hvert regnskabsår.
Kontingentet skal senest være indbetalt inden det årlige repræsentantskabsmøde for at have stemmeret.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4.
Styrelsen:
Kulturelt Samråds øverste myndighed er repræsentantskabet. Hver af de tilsluttede
foreninger kan møde med 2 repræsentanter.
Ved afstemning kan der afgives én stemme pr. fremmødt repræsentant, med mindre
der foreligger fuldmagt.
Enkeltpersoner, der er medlem af Kulturelt Samråd har én stemme.
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Mødet indkaldes med 30 dages varsel.
Indkaldelsen sker skriftligt og forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen
i hænde 14 dage før mødet og tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.
Repræsentantskabet indkaldes ekstraordinært, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller
hvis 1/4 af repræsentantskabets stemmeberettigede skriftligt fremsætter ønsker
herom.

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:
a. Valg af dirigent.
b. Formandens/bestyrelsen aflægger beretning.
c. Godkendelse af det reviderede regnskab.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Fastsættelse af kontingent.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor, suppleanter.
g. evt.

Valgprocedure.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse sker om muligt ved fredsvalg.
Det vil sige, at der på repræsentantskabsmødet søges truffet mindelig aftale om
sammensætningen af bestyrelsen med henblik på, at forskellige kulturelle interesser
repræsenteres i bestyrelsen. Hvert andet år er 2-3 og hvert andet år er 3-4 medlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant efter de regler der gælder for valg af bestyrelsesmedlemmer. Forlanges det af 1 eller flere stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet, sker udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer ved kampvalg. Afstemningen sker skriftligt. Der kan på stemmesedlen anføres navnene på én eller flere af de opstillede kandidater, dog maksimalt et antal svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Kandidaterne kommer ved kampvalg i betragtning til de ledige bestyrelsesposter i
rækkefølge på grundlag af stemmetal. De to kandidater, der har fået henholdsvis
flest og næstflest stemmer blandt de kandidater, der ikke kommer i betragtning ved
besættelse af bestyrelsesposter, er indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde
henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5-7 repræsentanter samt 2 suppleanter. Den konstituere sig
selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden.
Hvert andet år 2-3 og hvert andet år 3-4 medlemmer på valg.
Kulturudvalget kan af sin midte udpege 2 medlemmer, der kan deltage i bestyrelsens
møder, men uden stemmeret.
Der afholdes møder 1 gang hver måned, såfremt der er sager til behandling, eller når
formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan
nedsætte ad hoc udvalg, hvori bestyrelsesmedlemmer samarbejder med andre
relevante personer.
Hvis et bestyrelsemedlem, der er indstillet af KS og udpeget af byrådet til et
offentligt hverv, træder ud af bestyrelsen, kan hans/hendes arbejde i hvervet
fortsætte med høringspligt over for KS - bestyrelsen.

§ 5.
Økonomi:
Samrådet søger om et kommunalt tilskud. Der kan herudover søges støtte fra andre
sider. Regnskabet fremsendes til kulturforvaltningen efter godkendelse på
Repræsentantskabsmødet.

§ 6. Vedtægtsændringer og opløsning af samrådet.
Beslutning om ændring i vedtægterne kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde,
hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede, stemmer for ændringen. Forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Samrådet kan opløses hvis 2/3
af de fremmødte, stemmeberettigede, ved 2 på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 30 dages interval, vedtager det.
Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. aktiver/formue Køge kommune.

Vedtægterne godkendt på stiftende generalforsamling den 23.4.86, med ændringer på
repræsentantskabsmødet d. 9.3.87, på repræsentantskabsmødet d. 1.4.93, på
repræsentantskabsmødet d. 5.5.97 på repræsentantskabsmødet d. 3.2.2005 samt på
repræsentantskabsmødet d. 8.3.2012.
 
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.11 | 15:04

Jeg har set at vi er forkert registreret med kontakt oplysninger
SOS-Børnebyerne www.genbrug-sos.dk det korrekte er koge@sosbornebyerne.dk

...
24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE