Referater m.m.

Kulturelt Samråds driftsregnskab 2019  
        Udgifter Indtægter 2018
Indtægter Tilskud fra Køge Kommune         20.000,00    45.000,00
  Kontingenter -27500          7.500,00      8.200,00
Udgifter            
  Kyndelmisse        
  Optrædende         5.699,00       -2.501,85
  KODA          6.200,18          501,18          -495,85
             
  Foreningernes Dag        
  Annoncering       13.778,98    -14.299,95
  Personalehjælp         3.500,00       -3.679,90
  Install. + lydmand         9.761,09       -9.922,55
  Morgenbord         1.322,35       -1.213,50
  Diverse           3.787,39       -3.346,94
  KODA              501,18          -827,50
          32.650,99      
  Syng og Spil Dansk        
  Annoncer           6.738,68       -1.705,48
  Pianist           1.500,00       -3.898,60
  KODA - syng og spil dansk            584,50    
             8.823,18      
  Foreningsaktiviteter        
  Møder                 45,90    
  Repræsentantskabsmøde            143,00            -67,00
  Landskonference         3.800,00          -946,45
  Kont. til andre foreninger            600,00       -5.600,00
  Kontorartikler         1.158,00          -500,00
  Porto og gebyrer            300,00          -888,00
  Arbejdsskadeforsikring         1.376,00          -339,00
  Erhvervsforsikring         2.183,09       -1.262,00
  Foreningsaktiviteter            1.641,70     -2.049,67
             7.964,29      
  Kursusvirksomhed     28.138,64                      -    
            57.280,34     29.141,70        -344,24
    Årets resultat p.t. Underskud   -28.138,64    
            29.141,70     29.141,70  
S T A T U S 31/12 2019    Aktiver   Passiver   
  Egenkapital primo     84.679,16      
  Årets resultat    -28.138,64      
  Egenkapital p.t.     56.540,52       56.540,52  
  Kontant beholdning         1.264,00    
  Bankbeholdning       75.719,57    
  Skyldige omkostninger        
  Hensat til projekt "Kulturpas" i 2019          8.830,60  
  Resthensættelse overført til 2019       11.612,45  
            76.983,57     76.983,57  
Kasserer: Astrid Tyroll          
           

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 17. august kl. 19.00

Der indkaldes til:

Repræsentantskabsmøde

mandag den 17. august 2020,

TID: kl. 19.00

STED: Køgescene, Boholtevej 91, Køge 

(obs adressen)

 

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet

a. Valg af dirigent og stemmetællere samt af repræsentantskabets gyldighed

b. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning

c. Godkendelse af det reviderede regnskab

d. Behandling af indkomne forslag

e. Fastsættelse af kontingent

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

g. Eventuelt

 

ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen som dirigent

ad b. Beretningen vil foreligge som en skriftlig stikordsberetning

ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden.

ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabs- mødet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200. Budget for 2020 forelægges.

ad f. På valg er:

Mogens Gammel Pedersen (modtager genvalg)

Børge Ditzel (modtager genvalg) 

Connie Hansen

Der kan endvidere vælges 2 personer mere iflg. vedtægterne (op til 7 pers. i bestyrelsen)

Valg af 2 suppleanter (p.t. Lily Hegner og Terri Nielsen)

Bestyrelsen er vært ved et efterfølgende lille traktement med underholdning.

 

NB: Det reviderede regnskab for 2019 vil blive fremlagt på mødet.

 

 

 

 

 

Repræsentantskabsmøde

 torsdag den 21. marts 2019, 

kl. 19.30

STED: Blegdammen 29 

(obs adressen)

 

 Dagsorden ved repræsentantskabsmødet

 a. Valg af dirigent og stemmetællere

b. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning

c. Godkendelse af det reviderede regnskab

d. Behandling af indkomne forslag

e. Fastsættelse af kontingent

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

g. Eventuelt

 

ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen som dirigent

ad b. Beretningen vil foreligge som en skriftlig stikordsberetning

ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er rev.      

ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabs- mødet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.  Budget for 2018 forelægges.

ad f. På valg er:

Astrid Tyroll (modtager genvalg)

Anni Frederiksen (modtager ikke genvalg)

Der kan endvidere vælges 2 personer mere iflg. vedtægterne (op til 7 pers. i bestyrelsen)

Valg af 2 suppleanter (p.t. Lily Hegner)

Revisor og Revisorsuppleant (p.t. Bent Hansen og Arne Ipsen).

Bestyrelsen er vært ved et efterfølgende lille traktement, og har inviteret en gæst.

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby (tidligere bibliotek ).

  

Ad a. Valg af dirigent og stemmetæller

Ref.: Arne Ipsen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægterne.

Ove Nordhild Olsen og Børge Ditzel valgtes til stemmetællere.

Der var repræsentanter fra 17 foreninger til stede.

 

Ad b. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning.

Formanden nævnte, at beregningsåret går fra 27/3-2017 til 22/3 – 2018.

 

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder :

27/3  -  20/4  -11/5  - 31/8  - 12/10  -14/12 i 2017 og i 2018 : 11/1 – 8/2.

 

Andremøder /arrangementer.

Repræsentantskabsmøde d. 27. marts 2017

Planlægningsmøde (Foreningernes Dag) 18.2017

Foreningernes Dag d. 10 juni

Evaluering af Foreningernes Dag d. 19. juni

Kulturkonference og generalforsamling i Landssammenslutningen 22/9 -24/9.

Kulturseminar i Portugal 1/10  -7/10

Syng og Spil Dansk: 2. november i Borup Kulturhus

Kyndelmisse i Køge: 2. februar. 2018.

 

Bestyrelsens sammensætning i beretningsåret.

Formand Mogens Gammel Pedersen

Næstformand Bendt Lundsbjerg

Kasserer Erik Andresen

Sekretær Connie Hansen

Ove Nordhild Olsen

Anne Jensen

Anni Frederiksen

Suppleanter Astrid Tyroll og Lily Hegner

Revisor Bent Hansen

Revisorsuppleant Arne Ipsen

 

Emner til drøftelse og behandling i beretningsåret

Foreningernes Dag: Fordeling af opgaver, Bendt Lundsbjerg konferencier,

Bod, opsætning af scene ved Per Jensen og Ejby spejderne m.fl., tak for hjælpen.

På evalueringsmødet var der stemning for at flytte Foreningernes Dag ud på

Køge Torv. Da Kulturforvaltningen og kulturudvalget havde blokeret for adgangen til

Køge Torv den anden lørdag i juni, flyttedes Foreningernes Dag 2018 til den 3. lørdag i juni.

Nordre Torvegade og hjørnet ved Rådhuset er reserveret i 2018.

Det nye planlægningsmøde er torsdag den 19. april. Håber på en god opbakning og

friske ideer til, hvordan vi skal gribe dagen an.

Bestyrelsen har besluttet at købe flere telte/pavilloner evt. nogle i dobbelt størrelse.

 

Den af Danmarkssamfundet sponserede fane til Kulturelt Samråd Køge er blevet

“luftet” et par gange, allerede på Foreningernes Dag 2017, på Valdemars Dag 2017 og ved ”Spil og syng Dansk” i Borup Kulturhus i november. Fanen blev formelt overrakt på Valdemars Dag i 2017.

Jeg har været på seminar om den rette brug af fanen.

 

“Skolen i Virkeligheden “ er en måde at tilbyde den åbne skole forskellige eksterne

tilbud – bl.a. fra foreningerne. Vi har ikke benyttet ordningen i indeværende beretningsår. Nogle af medlemsforeningerne har haft kontakt/aktiviteter med skolerne.

 

Frivillig-/foreningshus: Har været drøftet/foreslået politikerne. Vores ønske om et frivillig-/foreningshus er blevet fremført ved forskellige lejligheder,  men vi har ikke presset hårdt nok.

Vi har ikke fået svar på vore henvendelser. Der ligger måske noget i forvaltningen,

bl.a. ved de, at vi ønsker det. Ved receptionen for det nye udvalg, blev det nævnt

over for den nye kulturudvalgsformand.

Foreningsrådet for etablering af en Frivillig -/ foreningshus har ikke været sammenkaldt i indeværende år.

 

”Syng og spil Dansk” blev flyttet til uge 44. Det blev igen en habil succes, dog endnu en gang med lidt færre fremmødte. Det var dog forsat en god aften .

 

Førstehjælpskursus afholdt på Blegdammen 29. Instruktør Jan Rasmussen

Der er planlagt et nyt kursus den 7. april 2018.

 

Kyndelmisse i Køge: Temaet var “Lys i mørket”. Kulturelt Samråd deltog i planlægningen og gennemførelsen af Åbningsceremonien dog uden fakler i gaderne.

Stedet var lige uden for Teaterbygningen op mod det nye Rådhus.  

Det var igen et stemningsfuldt arrangement. Vort eget arrangement var i Musikcafeen på Teaterbygningen, hvor opvarmningen af korene også fandt sted.

Det var en form for nytænkning at flytte det her til.

Ejbykoret gav en koncert med stemningsfulde vintersange og Otto Laust spillede til fællessang bag efter. Fællessang var ikke så godt besøgt. Hvis Kulturelt Samråd skal deltage i det kommende Kyndelmisse – arrangement, skal der nye ideer på bordet.

 

Det andet offentlige møde om kulturstrategien blev afholdt den 4. februar sidste år og var en høring af oplægget med mulighed for at komme med forslag. Der har ikke været noget i den forgangne periode.

 

Kulturforvaltningen har fået lavet en ny bookningsterminal. Det giver forvaltningen, nogle flere muligheder m.h.t. overblik. For brugerne er det ikke blevet lettere, men med hjælp fra forvaltningen, lærer vi det nok. Jeg syne stadig at det volder problemer, bl.a. fordi man ved visse funktioner skal vente og man kan ikke se at systemet arbejder. Generelt set mangler der vejledning i systemet.

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark måtte aflyse temamødet på Fyn.

Det skulle være et inspirationsmøde til medlemmerne og orientering om, hvilke projekter EU- og Kulturstyrelsen støttede. Det der er i gang i øjeblikket, er et projekt om Brobygning.

Sekretariatsleder Bente von Schindel skulle være kommet efter repræsentantskabs-mødet og fortælle om Landsforeningens arbejde. Desværre har hun meldt afbud p.g.a. sygdom her til morgen.

Den årlige Kulturkonference /generalforsamling var i 2017 i Århus. Denne er ligeledes en inspiration for medlemmerne, hvor man kan udveksle ideer og få nye kontakter. Jeg plejer at deltage og har godt udbytte af det. Måske skulle vi sende et par personer?

Beretningen godkendtes.

 

Ad c. Godkendelse af der reviderede regnskabet

Regnskabet var fremlagt. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt

 

Ad d. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Ad e. Fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde budget for 2018. På baggrund heraf fastholdet et kontingent på 200 kr. Det godkendtes.

 

Ad f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

På valg er Mogens Gammel Pedersen og Connie Hansen. Anni Frederiksen er først på valg i 2019. Da 4 personer ønsker at forlade bestyrelsen (1 ordinært og 3 ekstraordinært), skal der vælges 2 eller 4 personer. Én person for en 2-årig periode og 3 eller 1 person for en 1-årig periode. Bestyrelsen kan være 5 eller 7 personer. Suppleanterne Lily Hegner og Astrid Tyroll er på valg.

Mogens Gammel Pedersen og Connie Hansen modtag genvalg. Børge Ditzel modtog valg til bestyrelsen for en 2-årig periode og Astrid Tyroll modtag valg for en 1-årig periode.

Revisor og revisorsuppleant er først på valg i 2019.

 

Ad g Eventuelt

Bendt Lundsbjerg fortalte, hvorfor han stopper som næstformand og udtræder af bestyrelsen. Han har været med i politik, samt mange bestyrelser igennem årene, og er nu nået en alder, hvor han har lyst til at tage det lidt mere med ro.

 

Uffe fra Danmarkssamfundet fortalte om Dannebrogflaget, der efter sagnet er fra år 1219, og dermed bliver 800 år i 2019. Jubilæet vil blive fejret i 2019 på forskellig vis.

Uffe har været på besøg på Holmebæk skole og St. Nikolaj skole og fortælle om

Flagets historie.

Køge Mini by har haft besøg af små børn.

Vandreforeningen tilbød, at KS-K kan låne deres store telte til Foreningernes.

 

 

_______________________________               _____________________________

         Dirigent Arne Ipsen                                              Referent Connie Hansen

 

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde 2018

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde 

torsdag den 22. marts, kl. 19.30

i Foredragssalen i Ølby.

 

 Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
 7. Eventuelt

 

Ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen

Ad b. Beretningen vil foreligge som en skriftlig stikordsberetning

Ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret

Ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. Budget for 2018 forelægges.

Ad f. På valg er: Mogens Gammel Pedersen og Connie Hansen. Anni Frederiksen er først på valg i 2019. Da 4 personer ønsker at forlade bestyrelsen (1 ordinært og 3 ekstraordinært), skal der vælges 2 eller 4 personer. Én person for en 2-årig periode og 3 (1) person for en 1-årige periode. Bestyrelsen kan være 5 eller 7 personer.

Suppleanterne Lily Hegner og Astrid Tyroll er på valg.

Revisor og revisorsuppleant er først på valg i 2019.

 

Bestyrelsen er vært ved et efterfølgende lille traktement, og har inviteret en gæst, sekretariatsleder Bente von Schindel, Kulturelle Samråd i Danmark. Bente er meget involveret i projekter i EU, som danske samråd kan deltage i. 

 

Mvh Bestyrelsen

 

😀😉🤨🤪🤔😲🤪😎🤨😙😮😋🤒🙃💋

 

 

Regnskab for Kulturelt Samråd, Køge 2017  
               
Resultatopgørelse   Noter   Udgifter   Indtægter
Indtægter              
Driftstilskud fra Køge Kommune         38.000,00
Kontingenter   1       8.800,00
              46.800,00
Daglig drift              
Møder         36,00    
Kontorhold       2.129,00    
Renter og gebyrer       100,00    
Kontingenter       500,00 2.765,00  
Årsmøder              
KSD årsmøde       0,00    
KSKøge repræsentantskabsmøde     164,00 164,00  
Temadage:              
Syng Dansk dag   2     1.340,19  
Foreningernes dag   3     23.312,82  
Foreningsaktivitet-førstehjælpskursus     0,00  
Kyndelmisse Udgifter     25.036,05    
    Anvendt hensættelse   -22.000,00 3.036,05  
PC, Office-Pakke, nye telte       10.000,00  
Udgifter i alt           40.618,06
               
Årets overskud           6.181,94
               
Balance     Noter   Aktiver   Passiver
Egenkapital primo           77.396,96
Årets overskud           6.181,94
Egenkapital ultimo           83.578,90
               
Hensættelser til anvendelse i 2018 4       16.409,25
Hensat til EU-projekt           10.630,60
Skyldige omkostninger           1.380,17
Kontantbeholdning       2.286,00    
Bankbeholdning       109.712,92    
Balance         111.998,92   111.998,92
               
Køge, den        februar 2018          
               
               
Mogens Gammel Pedersen, formand   Erik Andresen, kasserer
               
               
Bendt Lundsbjerg, næstformand     Connie Hansen, sekretær
               
               
Anni Frederiksen       Anne Jensen  
               
               
Ove Nordhild Olsen            
               
Regnskabet er gennemgået, bilagsdokumentation er revideret og beholdinger er optalt og afstemt.
               
               
Bendt Hansen, revisor            
               
             
Noter til regnskabet        
             
Note nr. 1 Kontingent      
    Svarer til kontingent fra 44 medlemsforeninger
             
  2 Syng Dansk Dag      
    Indtægter   -1.241,83  
    Diverse indkøb   0,00  
    Lyd, lys og koda   1.989,02  
    Annoncering   593,00  
          1.340,19  
             
  3 Foreningernes dag      
    Deltageromkostninger/møder 4.473,94  
    Annoncer   9.186,50  
    Faciliteter (lyd, have, koda) 6.489,02  
    Forsikring og andre udgifter 3.163,36  
          23.312,82  
             
  4 Hensættelser      
    Saldo pr. 01.01   13000,00  
    Pavilloner   -2092,00  
    Fanefod     -1250,00  
    Beachflag   -3248,75  
    Ny hensættelse   10000,00  
    Saldo pr. 31.12.   16409,25  
             
             
               
  Budget 2018 - Kulturelt Samråd, Køge  
               
  Indtægter          
  Forventet tilskud fra Køge Kommune   38.000  
  Kontingenter       7.800  
  Indtægter i alt         45.800
               
  Udgifter            
               
  Daglig drift          
  Møder       400    
  Kontorhold     3.500    
  Kontingenter andre foreninger 500 4.400  
               
  Kulturelt Samråd Køges repræsentantskabsmøde 500    
  Kulturelle Samråds andre kulturelle aktiviteter 1.000 1.500  
               
  Foreningernes dag          
  Deltageromkostninger/Møder   5.000    
  Forsikringer     2.500    
  Annoncer og plakater   9.500    
  Faciliteter (lyd, have, koda)   7.000    
  Andet       1.000 25.000  
               
  Syng og spil dansk koncert        
  Deltageromkostninger/Møder   1.500    
  Annoncer og plakater   2.500    
  Faciliteter (lyd,lys,koda)   2.000 6.000  
               
  Kyndelmisse i Køge, Kulturnat        
  Deltageromkostninger   3.000    
  Faciliteter, Koda, plakater m.m. 1.500 4.500  
               
  Kursusvirksomhed m.m.        
  Deltagerbidrag     -1.000    
  Kursuspris     4.000    
  Andre foreningsaktiviteter   1.400 4.400  
               
  Udgifter i alt         45.800
               
  Overskud           0
               

Referat af Repræsentantskabsmøde 2017

Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde mandag den 27. marts 2017

Kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby.

 

 

Til stede:  Repræsentanter fra 19 foreninger.

                 Mogens Gammel Pedersen.                Ejby Medborgerhus

                 Erik Andresen.                                    SOS Børnebyerne

                 Anne Jensen                                        Arbejdsskadeforeningen

                 Bendt Lundsberg                                 Kulturelt Samråd

                 Hanne Kellberg                                   Kulturelt Samråd

                 Astrid Tyroll.                                       Apolonaris

                 Astrid Tyroll                                        Skovbo Kunstforening

                 Astrid Tyroll.                                       Kulturforeningen i Skovbo                                                                        

                  Astrid Tyroll.                                      Ejbykoret

                  Arne Ipsen.                                          FOF

                  Arne Ipsen                                           KIS

                  Arne Ipsen                                           Østsjællands Brigdesklub

                  Lillian Westergaard                             Natteravnene

                  Lily Hegner.                                        Natteravnene

                  Kirsten Rossle.                                    Kulturforeningen Skovbo

                  Henry Rossle.                                      Skovbo Kunstforening

                  Anni Frederiksen                                 Aspirata Vokalis (kor)

                  Bjarne Christiansen.                             Køge Spillemandsforening

                  Uffe Lundgaard                                    Danmarkssamfundet

                  Ove Nordhild Olsen.                            Køge Mini By

                  Connie Hansen.                                    Ejbykoret

              

                      

                  

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetæller

Arne Ipsen valgtes til dirigent

    

      b.    Formandens beretning

 

 • Skriftlig beretning for 2016/2017 (stikord)

Repræsentantskabsmøde 27/3-2017

Beretningsåret

Der er valgt et beretningsår fra 17/3-2016 til 27/3-2017

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i beretningsåret

(2016: 17/3, 12/4, 24/5, 16/6, 18/8, 6/10, 24/11,

2017: 2/2, 2/3.)

 

Andre møder/arrangementer

Repræsentantskabsmøde 17. marts 2016

Planlægningsmøde (Foreningernes Dag) 12. april 2016

Foreningernes Dag 2016: 11. juni

Evaluering af Foreningernes Dag: 16. juni

Syng og Spil Dansk: 27. oktober 2016

Kyndelmisse i Køge: 3. februar 2017

Bestyrelsens sammensætning i beretningsåret

Bestyrelsens Sammensætning

Formand Mogens Gammel Pedersen

Næstformand Kirsten Lund, afgår 18. august 2016 p.g.a. sygdom,

Herefter konstitueres Bendt Lundsbjerg som næstformand

Kasserer Erik Andresen

Sekretær Connie Hansen

Hanne Kellberg

Anne Jensen

Uffe Lundgaard indtræder i bestyrelsen efter den 18/8-16

Suppleant Kirsten Svendsen

Revisor Bent Hansen

Revisorsuppleant Grethe Dinesen

Emner til drøftelse og behandling i beretningsåret

 

Foreningernes Dag: fordeling af opgaver, Bendt L. konferencier, bod, opsætning af

scene ved Per og Køge Spillemændene. Tak for hjælpen.

 

Danmarkssamfundet har givet Kulturelt Samråd Køge en fane, der blev brugt allerede

på foreningernes Dag. Den blev formeldt overrakt på Valdemars Dag. Tak for det.

 

Kirsten Lund afgår. Drøftet fremgangsmåden.

 

”Skolen i Virkeligheden” er den tredje måde at tilbyde den åbne skole forskellige

eksterne tilbud. De to tidligere har heddet ”Kulturtjenesten i Køge Kommune”

Kulturpas-ordningen kan oprettes/blive en del heraf. Der har været afholdt nogle

arrangementer: ”Sandberg Explorer” på Ellebækskolen i Gørslev (KIS-arr.) og Troels

Trier – foredrag og show for skolerne i Borup på Borup Kulturhus (Skovbo

Kunstforenings arr.) samt en julefortælling på Højelse Skole.

 

Frivillig-/foreningshus: drøftet/foreslået steder og talt med borgmesteren. Vores ønske

om et frivillig-/foreningshus blev fremført i en nytårshilsen, som fik pæn presseomtale.

 

Der er blevet dannet et Foreningsråd for etablering af en Frivillig-/foreningshus. Vi

har påtaget os koordineringen, men har ikke været gode nok.

 

Syng og Spil Dansk: Var egl. flyttet til uge 44 på landsplan. Blev igen en habil

succes, dog med lidt færre fremmødte. Fortsat en god aften.

 

Førstehjælpskursus afholdt på Blegdammen 29. Instruktør Jan Rasmussen.

 

Dialogmøde afholdtes i Rishøj-centret. Pænt fremmøde. Samtaler på tværs af

foreningerne.

 

Kyndelmisse i Køge. Temaet var ”Himmel og Hav”. Kulturelt Samråd deltog i

planlægningen og gennemførelsen af Åbningsceremonien med fakler i gaden og

fællessang foran Køge Rådhus. Det er et stemningsfuldt arrangement. Vores eget

arrangement på Sct. Nicolai Skole Syd havde to korkoncerter. Borup Skoles Børnekor

med rytmiske og sjove sange og DaCapo – koret med John Høibys ”The Little

Mermaid”. Begge var mindre besøgt end det foregående år. Udstillings-aktiviteten i

gymnastiksalen var meget lidt besøgt. Den skal nytænkes, fordi den ikke giver de

deltagende foreninger nok opmærksomhed.

 

Kulturstrategi-processen har kørt med inviterede personer og institutioner. Det andet

offentlige møde blev afholdt den 4. februar og var en høring af oplægget med

mulighed for at komme med forslag.

 

Kulturforvaltningen har fået lavet ny bookningsterminal. Den giver forvaltningen

nogle flere muligheder m.h.t. overblik. For brugerne er den ikke blevet lettere, men

med hjælp fra forvaltningen, så lærer vi det nok. Der har været afholdt 2 aftenmøder

om systemet.

 

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark har afholdt temamøde i Odense. Det

er inspirationsmøder til medlemmerne og der orienteres om, hvilke projekter:  EU-

og Kulturstyrelse-støttede, der er i gang.

Den årlige Kulturkonference var i 2016 i Gladsaxe. Denne er ligeledes en inspiration

for medlemmerne, hvor man kan udveksle ideer og få nye kontakter.

 

Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning.

 

c.  Godkendelse af det revideret regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Erik Andresen. Efter en kort drøftelse godkendtes regnskabet.

 

d.  Behandling af indkomne foreslag.

Ingen forslag var indkommet.

 

e.  Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet på 200 kr. pr. forening blev indstillet uændret af bestyrelsen. Godkendt.

 

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:

Hanne Kellberg

Uffe Lundgaard

Grethe Dinesen revisorsuppleant

 

Nye i bestyrelsen er:

Anni Frederiksen             Aspirata Vokalis                                         bestyrelsesmedlem

Ove Nordhild Olsen         Køge Mini By                                             bestyrelsesmedlem for 1 år

Lily Westergaard             Natteravnene                                               suppleant (1.)

Astrid Tyroll                    Kulturforeingen Apollonaris                      suppleant (2.)

Bent Hansen.                    Køge Folkedanserforening,                        revisor.

Arne Ipsen                        FOF                                                            revisorsuppleant

 

g. Eventuelt.

Kulturpas-aktiviteterne for EU penge og Kulturpulje beløbene skal passes ind i klassernes læringsmål. Skolerne er presset grundet lærer-mangel. KS-bestyrelse leder stadig efter et foreningshus.

Bestyrelsesmøder bliver holdt i Arbejdsskadens hus på Blegdammen.

Dirigenten takkede for et godt møde.

 

Formanden takkede dirigenten og gav herefter ordet til aftenens gæst.

 

Mødet sluttede med, at Ove Nordhild Olsen fra Køge Mini By orienterede om Foreningens opbygning og store arbejde med at opbygge et af Danmarks største mini-byer. Han fortalte også om foreningens organisation og hvilke fremtidsplaner, man havde. Det var et meget spændende og inspirerende foredrag.

 

 

 

_______________________________                                      ____________________________

    Referent Connie Hansen                                                          Dirigent Arne Ipsen

                                 🙂😀😉🤩🙃🤭🤪😲

Der indkaldes hermed til

repræsentantskabsmøde mandag den 27. marts 2017, kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby  

 

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
 7. Eventuelt

 

Ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen

Ad b. Beretningen vil foreligge i en skriftlig stikordsberetning.

Ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret.

Ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr.

Ad f. Bestyrelsen blev sidste år udvidet til 7 personer. For en 2-årig periode valgtes Mogens Gammel Pedersen, Connie Hansen, Bendt Lundsbjerg.

Følgende har meldt deres udtræden af bestyrelsen: Hanne Kellberg og Uffe Lundgaard.  

For at valgreglerne kan følges skal Erik Andresen og Anne Jensen genvælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslår, at det tilstræbes, at det bliver en bestyrelse på 7 medlemmer. D.v.s. at der skal vælges 2 personer yderligere til bestyrelsen.  

2 suppleanter vælges for en 1-årig periode. P.t. er Kirsten Svendsen suppleant.

Revisor/revisorsuppleant:  På valg er Bent Hansen og Grete Dinesen.

 

Foreningen er vært ved et efterfølgende lille traktement, og har inviteret en gæst.

 

Mvh Bestyrelsen

Regnskab for Kulturelt Samråd, Køge 2016  
               
Resultatopgørelse   Noter   Udgifter   Indtægter
Indtægter              
Driftstilskud fra Køge Kommune         40.000,00
Kontingenter     1       9.400,00
              49.400,00
Daglig drift              
Møder     2   0,00    
Kontorhold     3   4.443,04    
Renter og gebyrer       0,00    
Kontingenter         500,00 4.943,04  
Årsmøder              
KSD årsmøde         0,00    
KSKøge repræsentantskabsmøde     331,65 331,65  
Temadage:              
Syng Dansk dag   4     2.349,16  
Foreningernes dag   5     27.968,19  
Foreningsaktivitet-førstehjælpskursus       2.085,00  
Kyndelmisse   Udgifter     37.036,52    
    Anvendt hensættelse   -35.000,00 2.036,52  
Fanefod, små pavilloner og reklameflag       8.000,00  
Udgifter i alt             47.713,56
               
Årets overskud           1.686,44
               
Balance     Noter   Aktiver   Passiver
Egenkapital primo           75.710,52
Årets overskud           1.686,44
Egenkapital ultimo           77.396,96
               
Hensættelser til anvendelse i 2017         13.000,00
Hensat til EU-projekt           11.730,60
               
Kontantbeholdning       1.585,00    
Bankbeholdning       100.542,56    
Balance         102.127,56   102.127,56
               
Køge, den        februar 2017            
               
               
Mogens Gammel Pedersen, formand     Erik Andresen, kasserer  
               
               
Bendt Lundsbjerg, næstformand     Connie Hansen, sekretær  
               
               
Hanne Kellberg       Anne Jensen    
               
               
Uffe Lundgaard            
               
Regnskabet er gennemgået, bilagsdokumentation er revideret og beholdinger er optalt og afstemt.
               
               
Bendt Hansen, revisor            
Noter til regnskabet        
           
Note nr. 1 Kontingent    
    Svarer til kontingent fra 47 medlemsforeninger
           
  2 Møder      
    7 bestyrelsesmøder    
           
  3 Kontorhold    
    Telefon, porto og hjemmeside  
           
  4 Syng Dansk Dag    
    Indtægter     -3.741,00
    Diverse indkøb   3.217,94
    Lyd, lys og koda   2.024,22
    Annoncering   848,00
          2.349,16
           
  5 Foreningernes dag    
    Deltageromkostninger/møder 5.029,50
    Annoncer     10.507,13
    Faciliteter (lyd, have, koda) 7.047,72
    Forsikring og andre udgifter 5.383,84
          27.968,19

Referat fra Kulturelt Samråds Repræsentantskabsmøde
torsdag den 17. marts 2016

 Dagsorden ved repræsentantskabsmøde 

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

 7. Eventuelt

Til stede: Hver enkelt præsenterede sig med navn og forening. En seddel blev rundsendt.

Der var 25 personer til stede, som repræsenterede 20 medlemsforeninger


Ad 1. Valg af dirigent.

Mogens bød velkommen til mødet, og foreslog, at man forsynede sig med forfriskninger.

Den skriftlige beretning, det godkendte regnskab samt nogle dagsordener lå for enden af bordene.

Bestyrelsen foreslog Arne Ipsen som dirigent. Denne blev valgt.

Arne Ipsen konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og gennemgik vedtægternes bestemmelser for repræsentantskabet.

Der valgtes 2 stemmetæller. Foreningens sekretær er referent.

For at have stemmeret skal foreningen have betalt kontingent til Kulturelt Samråd, og man har max. stemmeret med 2 repræsentanter

2. Formandsberetning.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden.

Formanden gennemgik den skriftlige beretnings punkter.

Beretningsåret

Der er valgt et beretnings-år fra 24/3-2015 til 17/3-2016

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt følgende bestyrelsesmøder:

2015: 24/3 (konst.) – 16/4 – 3/6 – 20/8 – 1/10 – 19/11

2016: 28/1 – 3/3

Andre møder/arrangementer

Repræsentantskabsmøde 2015: 17. marts

Planlægningsmøde (Foreningernes Dag): 21/4

Foreningernes Dag 2015: 13. juni

Evaluering af Foreningernes Dag: 13/8

Syng og Spil Dansk: 29. oktober

Planlægningsmøde om placering: 21/11

Kyndelmisse i Køge: 5. februar 2016

Bestyrelsen i dette beretnings-år

Formand Mogens Gammel Pedersen

Næstformand Kirsten Lund

Kasserer Hanne Andresen indtil medio januar 2016

Ad hoc kasserer Erik Andresen fra 28/1-2016

Sekretær Connie Hansen

Best. Medl. Bendt Lundsbjerg

Suppl. Hanne Kellberg indtil 28/1, herefter best.medl.

Suppl. Anne Jensen

Revisor Bent Hansen

Rev.-suppl. Grethe Dinesen 

Emner til drøftelse på bestyrelsesmøderne

Den fysiske placering af ”Foreningers Dag” i Museumshaven, Køge Torv, Arkade og/eller Rådhusgården.

Foreningernes Dag (planlægning og fordeling af opgaver)

Kulturpas-ordningen (forløb og udformning af ”Kulturtjeneste i Køge Kommune”)

EU´s Kultur-guide-projektet og erfaringerne herfra.

Frivillig-/foreningshus i Køge. Arbejdet med brevdueforeningens pavillon på Lille Græsmarksvej 3. Lavet prisoverslag på renovering. Forsøgt at få Køge kommune med på ideen og andre foreninger. Foretaget 2 undersøgelser af behov hos h.h.v. medlemmer og hos alle foreninger.

Møder med Kulturafdelingen og socialafdelingen samt udvalgsformænd, samt andre interesserede foreninger.

Formanden for brevdueforeningen er kontaktet. Tilbuddet gælder i ca. 1 år endnu.

Spil og Syng Dansk (planlægning og fordeling af opgaver).

Kyndelmisse i Køge med åbningsceremoni ved KØS og egne foreningers arrangementer i Sct. Nicolai skole Syd.

Opfølgning på førstehjælpskurset mislykkedes.

Udlån af AV-udstyr til medlemsforeningerne

Det består p.t. af lysstærk projektor, pc, bærbar forstærker/højtaler med bærbare mikrofoner.

AV-udstyret er indtil videre placeret i Ejby Medborgerhus.

Dialogmøder, Kulturudvalgets møde med foreningslivet om kulturdelen er ikke lykkedes.

Kulturkonferencer og temamøder m.m.

Kulturelle Samråd i Danmark afholder kulturkonferencer og temamøder for hele det frivillige kulturområde. Der har været afholdt 1 konference i Skanderborg

2 temamøder i beretningsåret. Det sidste blev aflyst.

Kulturelt Samråd Køge skulle have holdt oplæg om foreningshus/kulturhus på seneste temamøde.

Der er dannet en overbygning på kulturområdet, således, at man står stærkere, når der skal forhandles støttekroner (eks. Tipsmidler).

Kulturelt Samråd Køge har deltaget i 2 seminarer om ”Culture-guide”-projektet. Det ene var i Slovenien (Nova Goricia), og det andet og afsluttende møde var i Budapest (Ungarn). EU-rapporten foreligger nu på dansk og kan se via landsforeningens hjemmeside.

Foreningernes Dag i Arkaden og Rådhusgården

Der var 26 foreninger, som deltog i 2015.

Kulturelt Samråd havde købt et nyt telt af en stærkere kvalitet. Køge Museums telt var kasseret.

Bendt Lundsbjerg var igen konferencier, og foreningerne fik 2-3 minutter til at promovere sin forening i.

Det var et mere typisk sommervejr i år, og lidt køligt.  

SOS-børnebyerne og spejderne fra Ejby deltog i opstillings- og nedtagningsarbejdet.

Det var en OK dag, men Arkaden gav ikke den samme følelse af fællesskab, som Museumshaven. Foreningernes Dag 2016 bliver ikke i Arkaden, fordi der er en frygtelig akustik og den er så lang, at publikum ikke kommer helt ned for enden af Arkaden. Bestyrelsen fik i opdrag at finde et bedre egnet sted. Følgende blev undersøgt: Museumshaven, Arkaden, Rådhusgården og Køge Torv. På et ekstra planlægningsmøde den 21/11, blev det med overvældende flertal blandt de fremmødte besluttet, at Foreningernes Dag i 2016 skal være i Rådhusgården. Kjøge Mini-by tilbød, at det kunne være ude ved dem på Strandvejen, men man syntes, at det skal være tæt på Torvet.

Planlægningsmødet bliver i år (tirsdag den 12. april kl. 19.30 her i Ølby-mødelokalet).

Spil og Syng Dansk i Borup Kulturhus

Det blev igen et tilløbsstykke i 2015. Vurderet ud fra antal stole, vi måtte bære frem, var vi oppe på 220 personer. Det var rekord. Det gav så anledning til nogen utilfredshed og kamp om pladserne. Denne snart traditionsrige Spil og Syng Dansk Aften i Borup Kulturhus med flere spillende grupper er rygtedes uden for kommunen, og det trækker flere publikummer til. En sådan succes kræver en lidt bedre forberedelse, men det skulle være muligt.

Der var 6 grupper, som spillede og sang (Ejbykoret, Køge Spillemandsforening, Visens Venner, De Små Grå band, Borup Harmonika-ensemble og Borup Brassband, samt fællessang med Per Hermansen som pianist.

Kyndelmisse 2015 i Sct. Nicolai Skole Syd

Temaet var ”Liv og Lyst”. Det blev en ganske vellykket aften med udstillinger i gymnastiksalen og musik og underholdning i samlingssalen og et pænt besøgstal. Desuden blev der holdt generalprøve på Åbningsceremonien i Samlingssalen. Kulturelt Samråd Køge var medarrangør af Åbningsceremonien ud for KØS.

10 voksenkor og 3 børnekor deltog i den flerstemmige Kyndelmissesang af Finn og Kirsten Jørgensen. Tatiana Kisseleva Gudnæs var dirigent og Nikolaj Skaaning var pianist. Anette Simoni holdt åbningstalen. Det var et fugtigt og småregnende vejr, men samlet set var det en vellykket Kulturaften.

Følgende deltog i vores eget arrangementet: 3 børnekor fra Borup Skole, Ejbykoret, Køge Folke-dansere, Køge Spillemandsforening. Blandt udstillerne var andre Kjøge Mini-by, SOS Børnebyerne, Herfølge Husflid, ASF, Skovbo Kunstforening, KIS, Kunstruten og et par stykker flere. 

Kulturpas/Kulturguide

I forbindelse med kulturforvaltningens forsøg på at få foreningerne til at byde ind med aktiviteter til skolebørnene tilmeldte Kulturelt Samråd Køge sig, og kom med i folderen ”Kulturtjenesten i Køge Kommune”, idet det er vigtigt for foreningerne, at komme ud til andre målgruppen med sine aktiviteter.

Vi har i bestyrelsen drøftet, at en fortsættelse af Kulturpas-projektet er vigtigt, sådan at tilbuddene ligger der, når skolerne er klar til at gennemføre ”den åbne skole”. Vi er ikke helt afklarede på hvordan, fordi vilkårene ændrer sig. Vi var glade for, at informationerne fik et mere professionelt udtryk og desuden blev lagt på kommunens hjemmeside. Denne ordning udgår nu.

Forenings- og frivillighus

I dette beretnings-år har vi arbejdet meget med emnet foreningshus-/frivillighus, som nævnt under bestyrelsens temaer.

I begyndelsen så det ud som om vi havde fået lydhørhed for et frivillig-/foreningshus, da vi bragte Brevdueforeningens pavillon på banen. Vi har set pavillonen et par gange og har nærmere analyseret, hvordan brugen af pavillonen kunne være for at løse det pladsproblem, vi mener foreningerne har. Pavillonen har en god størrelse, hvor der både er plads til 6 mindre mødelokaler/kontorer, et mellemstort mødelokale og et stort mødelokale. Der er the-køkken og 2 toiletter, samt et nybygget, aflåseligt skur bl.a. til Kulturelt Samråds telte. De er p.t. opmagasineret i Borup Kulturhus på kulturafdelingens nåde. Teknisk Forvaltning har beset pavillonen, men synes ikke om ideen, da det er en ældre pavillon med knap så meget isolation, og dermed dyrere i opvarmning. Vores skøn er 30 – 40.000 kr. i driftsomkostninger/år.

Der har været møder med borgmesteren, med kulturudvalgsformanden og forvaltningen og senest var socialudvalgets formand og forvaltning også med. Ældresagen deltog også. Vi præsenterede vore to undersøgelser og forklarede vore intentioner, men der var ikke den store imødekommenhed.

Resultatet er, at der undersøges nogle muligheder for et frivillig-/foreningshus og at vi mødes igen i april.

Hanne Kellberg har sendt ud til diverse foreninger om behovet ved et foreningshus. Der vil blive nedsat et udvalg på ca.12 personer som vil arbejde med mulighederne om at finde et frivillig / foreningshus. Vi må ikke blive glemt af Kulturforvaltningen.

Den 28-1-2016 nedsatte bestyrelsen et ad hoc økonomiudvalg bestående af Erik Andresen og formanden, grundet kassererens bortgang. Suppleant Hanne Kellberg indtrådte i bestyrelsen.

Danmarkssamfundet har tilbudt Kulturelt Samråd en Fane som vil blive indviet på Valdemars dag i Køge Kirke. Der skal laves en stander til fanen, så at den kan bruges til de store arrangementer.

Der var undervejs i beretningen drøftelse af enkelte punkter og en uddybende forklaring.

Beretningen blev herefter godkendt af repræsentantskabet 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Erik Andresen fremlagde regnskabet. De enkelte punkter i regnskabet blev gennemgået. Driften sluttede med et mindre underskud på godt 1000 kr. Der er to hensættelser, dels til et samaritter-kursus, der ikke blev afholdt p.g.a. fejl-aftale med underviseren og dels et beløb af ikke forbrugte midler fra det EU-støttede kulturpas-projekt.  

Regnskabet godkendtes enstemmigt af repræsentantskabet.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent.

Kassereren fremlagde udkast til budget for 2016 med et lille overforbrug af kassebeholdningen. Men p.g.a. de hensatte midler vil det være tilrådeligt med uændret kontingent for 2017.

Kontingentet for 2016 er forsat 200 kr. årligt.

Indstillingen fulgtes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Følgende afgår ordinært: Mogens Gammel Pedersen, Connie Hansen og Bendt Lundsbjerg.

Alle tre modtager genvalg. Desuden afgår Hanne Kellberg, som også modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer, bestyrelsen indstiller Anne Jensen og Erik Andresen til den udvidede bestyrelse.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode. Uffe Lundgaard og Kirsten Svendsen valgtes til suppleanter.

Revisor og revisorsuppleant er ikke på valg i år.

7. Eventuelt

Med henvisning til drøftelse om foreningshus var der forslag om, at Teaterbygningen burde med i overvejelserne. Bygningens status er dog usikker på grund af tunnelen under jernbanen og flugtvejene mod øst ud fra huset. Der kom forslag om, at den gamle Biograf på Køge Torv kunne være et godt bud på et foreningshus. Bestyrelsen ville have forslagene in mente.

Fra Ældresagen mente man, at Foreningernes Dag skulle holdes på Køge Torv, da der ville være ca. 3000 publikummer i stedet for 300 publikummer, som vil kunne være i Rådhusgården. Formanden nævnte, at man på mødet den 26-11-2015 vedtog, med 18 stemmer imod 1, at Foreningernes Dag indtil videre afholdes i Rådhusgården. Man var bange for at drukne i mængden. At afholde Foreningernes Dag en søndag var der ingen interesse for.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde torsdag den 17. marts 2016, kl. 19.30 i det tidligere Ølby Biblioteks store mødelokale på 1. sal

 

 

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
 7. Eventuelt

 

Ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen

Ad b. Ekstra oplysning: Den 28.01.2016 nedsatte bestyrelsen et ad hoc økonomi-udvalg bestående af Erik Andresen og formanden, grundet kassererens bortgang. Suppleant Hanne Kellberg indtrådte i bestyrelsen.

Ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret. Ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsens i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr.

Ad f. Følgende afgår ordinært: Mogens Gammel Pedersen (modtager genvalg), Connie Hansen (modtager genvalg), Bendt Lundsbjerg (modtager genvalg). Desuden afgår Hanne Kellberg (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår, at det tilstræbes at blive en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen indstiller Erik Andresen og Anne Jensen.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode. Uffe Lundgaard er suppleant.

Revisor/revisorsuppleant: ikke på valg i år.

 

Foreningen er vært ved et efterfølgende lille traktement.

 

p.b.v.

Mogens Gammel Pedersen

Køge den 16. februar 2016

Regnskab 2015

Regnskab for Kulturelt Samråd, Køge 2015  
               
Resultatopgørelse   Noter   Udgifter   Indtægter
Indtægter              
Driftstilskud fra Køge Kommune         40.000,00
Kontingenter   1       10.150,00
              50.150,00
Daglig drift              
Møder     2   708,81    
Kontorhold   3   4.721,95    
Renter og gebyrer       0,00    
Andet         400,00 5.830,76  
Årsmøder              
KSD årsmøde       5.226,00    
KSKøge repræsentantskabsmøde     592,89 5.818,89  
Temadage:              
Syng Dansk dag   4     5.299,09  
Foreningernes dag   5     27.523,31  
Foreningsaktivitet-førstehjælpskursus     113,45  
Kundelmisse Udgifter     35.756,46    
    Anvendt hensættelse   -35.000,00 756,46  
               
Telt           5.854,00  
Udgifter i alt           51.195,96
               
Årets underskud           1.045,96
               
Balance     Noter   Aktiver   Passiver
Egenkapital primo           76.756,48
Årets underskud           -1.045,96
Egenkapital ultimo           75.710,52
               
Hensættelser til anvendelse i 2016       5.000,00
Hensat til EU-projekt           11.730,60
               
Kontantbeholdning       1.600,04    
Bankbeholdning       90.841,08    
Balance         92.441,12   92.441,12
               
Køge, den 23. februar 2016          
               
               
Mogens Gammel Pedersen, formand   Erik Andresen, kasserer (fungerende)
               
               
Kirsten Lund, næstformand     Connie Hansen, sekretær
               
               
Bendt Lundsbjerg            
               
Regnskabet er gennemgået, bilagsdokumentation er revideret og beholdinger er optalt og afstemt.
               
               
Bendt Hansen, revisor            

Noter til regnskab 2015

Note 1 Kontingent      
    Svarer til kontingent fra 50 medlemsforeninger
             
  2 Møder        
    5 bestyrelsesmøder      
             
  3 Kontorhold      
    Telefon, porto og hjemmeside  
             
  4 Syng Dansk Dag      
    Indtægter   -3.703,00  
    Diverse indkøb   2124,35  
    Lyd, lys og koda   5277,74  
    Underholdning   1600,00  
          5.299,09  
             
  5 Foreningernes dag      
    Deltageromkostninger/møder 7.474,15  
    Annoncer   6.680,60  
    Faciliteter (lyd, have, koda) 8.105,86  
    Forsikring og andre udgifter 5.262,70  
          27.523,31  
             

Repræsentantskabsmøde 2015

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.30 i det tidligere Ølby biblioteks store mødelokale på første sal.

 

Der var repræsentanter fra: Danmarks samfundet, SOS Børnebyerne, Røde Kors, Arbejdsskadeforeningen, Kjøge Mini-by, Foreningen Lev vel, Køge Folkedansere, Østsjællands Slægtsforskning, Køge Spillemændene, Køge Folkekor, Senior Erhverv, Skovbo Kulturforening, Skovbo Kunstforening, Litorina Amatørgeologi, Køge Criket- 88, Apollonaris, Ejbykoret, FOF, og Skovbo Skak.

 

Ad a. Valg af dirigent

Ref.: Arne Ibsen blev valgt til Dirigent

 

Ad b. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning.

 

Beretningsåret

Det valgte beretnings-år går fra den 31/3 - 2014 til den 24/3 – 2015.

 

Bestyrelsesmøder:

Afholdt i 2014:  31/3 (konst.) -  9/3  -  4/6 – 21/8 – 2/10  -- 19/11.

Afholdt i 2015:  29/1 -12/3.

 

Andre møder /arrangementer:

Repræsentantskabsmøde 2014:  31/3

Planlægningsmøde. (Foreningernes Dag) 12.maj

Foreningernes Dag 2014: 14 juni

Evaluering af Foreningernes Dag:  19. juni

Syng og Spil Dansk: 30. oktober

Kyndelmisse i Køge:  6. februar 2015.

 

Bestyrelsen i dette beretnings år:

Formand Mogens Gammel Pedersen

Næstformand Kirsten Lund

Kasserer Hanne Andresen

Sekretær Connie Hansen

Best. medl. Bendt Lundsbjerg

Suppl. Hanne Kellberg

Suppl. Uffe Lundgaard

Revisor Lisbeth Hoffman

Rev. -suppl. Grete  Dinesen

              

Emner til drøftelse på bestyrelsesmøderne

Den fysiske placering af ”Foreningernes Dag”

Foreningernes Dag (planlægning og fordeling af opgaver.

Kulturpas-ordningen (opstart og forløb)

EU’s Kultur-guide-projektet (Accelererede vores kulturpas-projekt. Hjælp fra Kulturelle Samråd i Danmark, Køges komm.’s kulturafdeling og Skoleforvaltning

-          2    -

 

Frivillig-koordinator. Har haft møde med ham.

Frivillig-/foreningshus i Køge (Der har været arbejdet med sagen i det forgangne år).

Lukning af Ølby bibliotek (får betydning for foreningslivet)

Spil og Syng Dansk (planlægning og fordeling af opgaver)

Musisk Center Askov som tilbud til medlemmerne (rabat ved lejemål)

Kyndelmisse i Køge med åbningsceremoni på Køge Torv

Opfølgning på førstehjælpskurset mislykkedes

Udlån af AV-udstyr

-          Det består p.t. af lysstærk projektor, pc, bærbar forstærker/højtaler med bærbare

Mikrofoner

-          AV-udstyret er placeret i Ejby Medborgerhus af forskellige årsager

-          Har været i brug hver uge indtil efteråret 2014.

Golden Days: vi meldte os ikke til at deltage

Dialogmøder, Kulturudvalgets møde med foreningslivet om kulturstrategi. Det første dialogmøde var om idrætsstrategi.

 

Kulturkonference

Kulturelle Samråd i Danmark har afholdt 1 konference i Nykøbing F. og 2 temamøder i beretningsåret. Kulturelt Samråd Køge har deltaget og holdt oplæg om Kulturpas-projektet på Kulturkonference og på det seneste temamøde.

Kulturelt Samråd Køge har deltaget i Halsnæs Kommunes møder om deres projekt ”Kulturgyngen”.             De er nået længere end os m.h.p. en fortsættelse af de skoleorienterede Kulturprojekter.

Højelse Skole har som eneste skole i Køge udnævnt en ”åben skole koordinator” og vil gerne være med i kulturpasset igen. Nogle skoler vil først koncentrere sig om åben-skole-kravet om 3 år.                Nye kulturpas-tilbud til skolerne bliver sendt ud inden sommerferien. Der er mulighed for at få institutions- og skolerettede aktiviteter ud med Kulturafdelingens ”Kultur og Natur”-projekt. Formanden gav en kort orientering om dette og anbefalede, at man udnyttede dette.

Formanden rejser til Slovenien i juni for at deltage i EU´s konference om ”kultur-guide-projektet”, som vi bl.a. har fået økonomisk støtte fra. Repræsentanter fra flere lande deltager. Formanden afkorte sit ophold for at nå hjem til Foreningernes Dag.

             

Foreningernes Dag i Museumshaven

På Foreningernes Dag var 24 tilmeldt. De fik 2-3 minutter til at promovere sin forening i. Det var fint solskinsvejr, så der var ikke opsat telt til de optrædende.

SOS – Børnebyerne og spejderne fra Ejby hjalp med opstilling – og nedtagningsarbejdet.

Foreningernes Dag 2015 bliver ikke i Museumshaven, da der skal bygges en legeplads midt i

haven (ca. 13x13m ). Foreningernes Dag bliver sansynligvis i Rådhusarkaden med boder og i Rådhusgården med musik. Lovparken kan også blive en mulighed. Planlægningsmødet bliver i år tirsdag den 21. april, kl. 19.30 her i Ølby-mødelokalet.

 

Spil og Syng Dansk i Borup Kulturhus.

Det blev igen et tilløbsstykke i 2014.

Der var 5 grupper som spillede og sang (Ejbykoret, Køge Spillemandsforening og gårdsanger- gruppen ”Sølvstænkt”, Visens Venner, De Små Grå band med børnekor, og Per Hermansen spillede til Fællessangene.

-          3    -

 

Kyndelmisse 2015 i Sct. Nikolai Skole Syd

Temaet var ”Klang”. Det blev en vellykket aften med udstillinger i gymnastiksalen samt musik og underholdning i Samlingssalen. Generalprøven på Åbningsceremonien blev også holdt i Samlings-salen. Kulturelt Samråd Køge var medarrangør af Åbningsceremonien på Torvet. Anette Simoni  holdt åbningstale. 10 kor fra Køge sang Kirsten og Finn Jørgensens Kyndelmissesang, som var komponeret til begiveheden.

Kulturelt Samråd Køge havde fået et udlæg fra Kulturafdelingen i 22014 til betaling af flere poster ved Åbningsceremonien. (Komponist og forfatter, musikere, scenevogn til musik, hestevogn til publikum, fakler, KODA m.m.).

På skolen deltog:. Kjøge Mini-by , SOS-Børnebyerne, Herfølge Husflid med Pileflettere, ASF, Køge Folkedansere, Kunstruten, Skovbo Kunstforening, Ejbykoret, DaCapo koret. Der blev vist film af SOS Børnebyernes arbejd.

Der kunne købes Glüwein, som Rie og Bendt Lundsbjerg stod for. Desværre var der problemer med elektriciteten, men med servicemedarbejderens hjælp fandtes en løsning.

 

Kulturpas/Kulturguide.

Ved kulturforvaltningens forsøg på at få foreningerne til byde ind med aktiviteter til skolebørnene tilmeldte Kulturelt Samråd Køge sig med det formål, at det er vigtigt for foreningerne at udvide målgruppen for sine aktiviteter.

Vi meldte ind med kultur-pasordningen, hvor foreningerne kan tegne sig for nogle dage med aktiviteter for skoleklasser i Køge kommune.

Klasserne, der udnyttede tilbuddet i 2014, fik et stempel i ”Kulturpasset” (som er udviklet til formålet) og deltog i en konkurrence, hvor man kunne vinde en teateroplevelse.

10 foreninger meldte sig til kulturpas-projektet og der var 4 ud af 12 folkeskoler, som udnyttede tilbuddene, der var gratis for skolerne, idet vi kom med i et Kulturguide–projekt, som kører i EU-regi. Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark er som nævnt koordinator. Kulturafdelingen og Skoleforvaltningen hjalp os med gode råd og som medspillere i udviklingen af Kulturpas-projektet.               

 

Folderen med tilbud blev udsendt til skolerne lige inden skolerne sommerlukkede. I august fik alle folkeskolerne besøg og folderen samt projektbeskrivelsen blev udleveret.               

Den 5. september var der startseminar på Hotel Niels Juel, hvor skolerne kunne drøfte og tilpasse tilbuddene med foreningerne.

Projektet løb til 21. november, hvor der var evaluering og udstilling i Ejby Medborgerhus. 4 skoler var med i projektet. Præmien, som var en teateroplevelse, er endnu ikke indløst, da børnene ikke har haft tid, men venter til efteråret.              

Vi har drøftet en forsættelse af Kulturpas – projektet, men er ikke helt afklarede om hvordan. Der er kommet et tilbud fra Kulturafdelingen om at få medlemsforeningernes tilbud til Børne-og unge-institutionerne med i folderen ”Kultur og Natur”. Det vil få et mere professionelt udtryk og blive lagt på kommunens hjemmeside. Det er en overvejelse værd, men det haster. Deadline er nu.

 

Ad c. Godkendelse af de reviderede regnskab.

Bem.: Renskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret.

Ref.: Kassereren gennemgik det fremlagte regnskab. Det revideret regnskab blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

 

-          4    -

 

Ad d. Behandling af indkomne forslag

Bem.: Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ref.: Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad e. Fastsættelse af kontingent

Bem.: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200,- kr.

Kontingentet blev uændret 200 kr. årligt pr. forening

 

Ad f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

Bem.: Følgende afgår ordinært: Hanne Andresen og Kirsten Lund. Begge modtager genvalg.

Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Det er Hanne Kellberg og Uffe Lundgaard

På valg er Hanne Andresen og Kirsten Lund. Begge modtager genvalg.

Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Det er Hanne Kellberg og Uffe Lundgaard.

Revisor Lisbeth Hoffmann og revisorsuppleant Grethe Dinesen er på valg (2-årig periode).

Ref.: Hanne Andresen og Kirsten Lund genvalgtes. Uffe Lundgaard ønsker ikke genvalg. Ny suppleant er Anne Jensen (ASF) og Hanne Kellberg modtog genvalg. Som revisor valgtes Bent Hansen og som revisorsuppleant Grete Dinesen.

 

 Ad g. Eventuelt.

Der var spørgsmål angående førstehjælp kursus. Vi vil kontakte Røde kors og arrangere et kursus.

Henry Rossle: Kulturlivet bliver tromlet af idrætten. Kulturelt Samråd må være med til at tydeliggøre at kulturen.

 

Dirigenten takkede for, at det havde været let at føre forhandlingerne, og formanden takkede for fremmødet.

 

Aftenens gæstetaler var Peter Christensen

 

 ______________________________________             ____________________________________

   dato             dirigent Arne C. Ipsen                        dato         referent Connie Hansen

 

  

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
 7. Eventuelt

 

 

Ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret.

Ad d. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr 200.-

Ad f. Følgende afgår ordinært: Hanne Andresen og Kirsten Lund. Begge modtager genvalg.

Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Det er Hanne Kellberg og Uffe Lundgaard .

Revisor Lisbeth Hoffmann og revisorsuppleant Grethe Dinesen er på valg (2-årig periode).

 

Foreningen er vært ved et efterfølgende lille traktement, og har inviteret en gæst.Gæsten er i år kulturchef Peter Christensen.

 

Køge den 19. februar 2015

 

 

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 

 

Regnskab 2014

Regnskab for Kulturelt Samråd, Køge   2014  
                 
Driftsregnskab     Noter   Omkostninger Indtægter
Indtægter                
Driftstilskud fra Køge Kommune           40.000,00
Tilskud Kulturelt Samråd, EU projekt         15.500,00
Tilskud Køge Kommune - Kyndelmisse         35.000,00
Kontingenter     1       7.200,00
                97.700,00
Daglig drift                
Møder       2   185,00    
Kontorhold     3   3.800,00    
Renter og gebyrer         0,00    
Andet           400,00 4.385,00  
Årsmøder                
KSD årsmøde         5.507,50    
KSKøge repræsentantskabsmøde       550,00 6.057,50  
Temadage:                
Syng Dansk dag     4     6.650,12  
Foreningernes dag     5     29.351,25  
Kyndelmisse-KODA           477,88  
Kulturpas - EU projekt           3.600,00  
Førstehjælpskursus         4.264,20    
Hensættelse til kurser og foreningsaktiviteter fra 2013   10.000,00 -5.735,80 44.785,95
Hensættelser:              
EU projekt           11.900,00    
Kyndelmisse         35.000,00    
Kurser og foreningsaktiviteter       5.000,00   51.900,00
Årets overskud             1.014,05
                 
Status       Noter   Aktiver   Passiver
Egenkapital primo             75.742,43
Årets overskud             1.014,05
Egenkapital ultimo             76.756,48
Skyldige omk              1.500,00
Hensættelser til anvendelse i 2015          
  Kurser og foreningsaktiviteter         5.000,00
  EU projekt             11.900,00
  Kyndelmisse           35.000,00
Kontantbeholdning         3.402,04    
Bankbeholdning         125.984,44    
Vinbeholdning         770,00    
Balance           130.156,48   130.156,48
                 
Regnskabsafslutning Køge den 31.1.2015          
                 
Mogens Gammel Pedersen, formand     Hanne Andresen, kasserer  
                 
Kirsten Lund, næstformand     Connie Hansen, sekretær    
                 
Bendt Lundsbjerg              
Regnskabet er gennemgået, bilagsdokumentation er revideret og beholdinger er optalt og afstemt. Revidetet 13.3.2015
                 
Grete Dinesen, revisorsuppleant            

Noter til regnskab 2014

Note 1 Kontingent      
    Svarer til 48 medlemsforeninger  
             
  2 Møder        
    5 bestyrelsesmøder      
             
  3 Kontorhold      
    Telefon, porto og hjemmeside  
             
  4 Syng Dansk Dag      
    Indtægter   -274,87  
    Annoncer   1223,50  
    Lyd, lys og koda   4201,49  
    Underholdning   1500,00  
          6.650,12  
             
  5 Foreningernes dag      
    Deltageromkostninger/møder 8.412,70  
    Annoncer   9.696,60  
    Faciliteter (lyd, have, koda) 6.101,49  
    Andet incl. Forsikring 5.140,46  
          29.351,25  
             

Budget 2015

                 
  Budget 2015 - Kulturelt Samråd, Køge    
                 
  Indtægter            
  Forventet tilskud fra Køge Kommune   40.000    
  Kontingenter       9.600    
  Indtægter i alt         49.600  
                 
  Udgifter              
                 
  Daglig drift            
  Møder       1.000      
  Kontorhold     4.000      
  Renter og gebyrer     0      
  Frimærker, porto m.m.   500 5.500    
                 
  Kulturelle Samråds årlige Kulturkonference 5.500 5.500    
                 
  Foreningernes dag            
  Deltageromkostninger/Møder   9.000      
  Forsikringer     2.000      
  Annoncer og plakater   10.000      
  Faciliteter (lyd, have, koda)   7.000      
  Andet       3.000 31.000    
                 
  Syng og spil dansk koncert          
  Deltageromkostninger/Møder   0      
  Annoncer og plakater   1.500      
  Faciliteter (lyd,lys,koda)   5.000 6.500    
                 
  Kursusvirksomhed m.m.          
  Deltagerbidrag     -1.000      
  Kursuspris     5.000      
  Andre foreningsaktiviteter, kyndelmisse 2.000 6.000    
                 
  Udgifter i alt         54.500  
                 
  Brug af kassebeholdning       4.900  
                 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.11 | 15:04

Jeg har set at vi er forkert registreret med kontakt oplysninger
SOS-Børnebyerne www.genbrug-sos.dk det korrekte er koge@sosbornebyerne.dk

...
24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE